PRIVACY POLICY

INFORMACJE OGÓLE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Przyczółkowa 138 K1, 02-968 Warszawa; NIP 5242512031; REGON 146202390; adres poczty elektronicznej: kontakt@athletescards.eu.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@athletescards.eu.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszego Sklepu.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wszelkie czynności i procesy prowadzące do realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wysyłki tych produktów do Klienta, jak również późniejsza ewentualna obsługa reklamacyjna.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dla Klientów posiadających w Sklepie internetowym Konto Klienta przetwarzana jest również historia składanych zamówień.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 jest niezbędne do świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany.
 4. W przypadku zawierania i wykonywania umów sprzedaży, dane Klienta przetwarzane są do czasu wywiązania się Administratora z umowy, tj. dostarczenia produktów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. W przypadku świadczenia innych usług (prowadzenia Konta Klienta) dane osobowe przetwarzane są do czasu posiadania przez Klienta takiego Konta.
 5. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów – jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego – wybranemu przez Klienta agentowi rozliczeniowemu:
  1. Dotpay – Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ul. Wielickiej 28B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000700791, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.000.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860.
  2. eCard – eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040, NIP EU PL5213103040.
 6. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów – jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy – wybranemu przez Klienta przewoźnikowi:
  1. DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution)(DPD) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, realizująca usługę kurierską.
  2. UPS Polska Sp. z o. o. (UPS) z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, realizująca usługę kurierską.
  3. FedEx Express Polska Sp. z o.o. (Fedex), adres rejestrowy: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, adres korespondencyjny: 05-092 Łomianki k/Warszawy, ul. Kolejowa 323, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 37973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, realizująca usługę kurierską.
  4. Poczta Polska S.A. (Poczta Polska) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, realizująca usługę kurierską.
  5. InPost Paczkomaty Sp. z o. o. (Inpost) z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484.
  6. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (DHL) z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, NIP 9512417713.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie. Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 14 Polityki Prywatności. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem umowy lub cofnięciem zgody.
 4. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:
  1. prawo do dostępu do własnych danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania. Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

  Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 15 można korzystać z opcji w ramach Konta Klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@athletescards.eu albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies. Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin z siedzibą w Warszawie jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i ma do nich dostęp. Cookies są to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Najczęściej zawierają swój unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Są przeznaczone do korzystania za stron Sklepu internetowego. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, dostawcy usług internetowych, języka, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryn za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  1. opracowywania statystyk, monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Sklepu, poznania ich preferencji i zachowań, których to analiza jest anonimowa i służy usprawnieniu funkcjonowania Sklepu, dostosowania zawartości i wyglądu Sklepu do panujących trendów oraz zapewnieniu bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji; statystyki stosuje się też do badania popularności Sklepu;
  2. identyfikacji Użytkownika, co umożliwia dopasowanie zawartości stron Sklepu do jego indywidualnych preferencji, odpowiednie wyświetlanie tych stron oraz optymalizację korzystania z nich, a także dzięki zapamiętaniu preferencji Użytkownika, odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam;
  3. umożliwienia Użytkownikowi logowania się do Sklepu oraz utrzymania jego sesji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są następujące pliki cookies:
  1. „sesyjne” – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony Sklepu (przejścia na inną stronę, wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki);
  2. „stałe” – przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu określonego w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  3. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu, np. pliki uwierzytelniające;
  4. pliki cookies służące bezpieczeństwu, np. wykrywające nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  5. „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobach korzystania ze stron Sklepu;
  6. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i spersonalizowanie interfejsu Użytkownika, np. język, rozmiar czcionki;
  7. „reklamowe” – umożliwiające dostosowanie prezentowanych treści reklamowych do preferencji Użytkownika.
 4. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania lub przywrócenia automatycznej obsługi plików cookies, a także uzyskiwania informacji każdorazowo przy ich zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. W większości przypadków domyślnie ustawiona jest akceptacja zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje i możliwości sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 5. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics. Administrator umożliwia logowanie sie do Sklepu z wykorzystaniem kont w innych serwisach (Facebook, Google). Administrator współpracuje z serwisami Opineo i Ceneo. Administrator posiada stosowne umowy powierzania z SalesManago. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard Sklepu, ograniczenie ich stosowania może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i zaufanych partnerów Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  2. używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
  3. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  4. przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

See also:

Terms & conditions
Rodo